Έγινε αντικατάσταση της ακολουθίας της Κυριακής των Μυροφόρων, διότι επισημάνθηκε λάθος στα απόστιχα.