Στη συλλογή Τριωδίου «Η ΠΑΝΤΕΡΠΝΟΣ ΠΑΝΥ» προστέθηκαν μαθήματα έτερων μελοποιών και έγιναν διορθώσεις λαθών