Στις συλλογές Κοινωνικών Ενιαυτού & Χερουβικών έγιναν διορθώσεις λαθών και προσετέθησαν καινούργια μαθήματα