Στις συλλογές «Καταβασίαι, αντί Άξιον εστίν (Tablet)» και «Κοινωνικά ενιαυτού & εβδομάδος (Tablet)» έγιναν διορθώσεις λαθών και προσθήκες νέων μαθημάτων.