Στη συλλογή έγινε προσθήκη χερουβικών τού Νικολαΐδη