Στις συλλογές "Κοινωνικά ενιαυτού & εβδομάδος (Tablet)", "Λειτουργικά - Άξιόν εστιν (Tablet)", "Καταβασίαι του ενιαυτού (Tablet)", "Καταβασίαι, αντί Άξιον εστίν (Tablet)" και "Χερουβικά (Tablet)" προσετέθησαν καινούργια μαθήματα του Γαβριήλ Κουντιάδου και έγιναν  διορθώσεις λαθών.