Στις συλλογές "Κοινωνικά ενιαυτού & εβδομάδος (Tablet)", "Κοινωνικά Κυριακών (Tablet)", "Λειτουργικά - Άξιόν εστιν (Tablet)", "Προηγιασμένη (Tablet)", "Τρισάγιος Ύμνος (Tablet)" και "Χερουβικά (Tablet)" προσετέθησαν καινούργια μαθήματα του Γεωργίου Καρακάση και έγιναν και διορθώσεις λαθών.